Samorząd Uczniowski

samorzad

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

 

Przewodniczący – Strzelczyk Maciej
Zastępca przewodniczącego – Borkowska Gabriela
Członkowie:
1. Dymerski Patrick
2. Kordel Dawid
3. Markowska Małgorzata
4. Pietrzak Jakub
5. Pstrągowska Monika
6. Samsel Gabriela
7. Stolarczyk Kornelia
8. Szostak Adrian
Opiekunowie:
Justyna Chrzaniuk
Sylwia Laskowska
Renata Deptuła
Aleksandra Czerkas
Nagłośnienie:
Tomasz Kwiatkowski

 

 

Plan Pracy

Samorządu Uczniowskiego

na rok szkolny 2019/2020

 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

✔     Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich

✔     Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka

✔     Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły

✔     Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych;

✔     Wdrażanie podstawowych zasad wychowania

✔     Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych

✔     Poznawanie tradycji regionalnych

✔     Rozwój zainteresowań

✔     Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy

✔     Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności

 

 

TERMIN ZADANIE FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI
wrzesień Rozpoczęcie działalności SU Spotkanie organizacyjne SU:

– zaplanowanie pracy na rok szk0lny 2019/2020

– przydzielenie zadań,

– przydzielenie prowadzenia dokumentacji.

 

Opiekunowie SU
cały rok Dokumentacja SU Prowadzenie bieżącej dokumentacji, opracowanie planu pracy i sprawozdań z działalności po każdym semestrze J. Chrzaniuk
Plan lekcji Zagospodarowanie gabloty z planem lekcji, uaktualnianie planu lekcji w przypadku zmian J. Chrzaniuk
„Szczęśliwy numerek” Opracowanie regulaminu J.Chrzaniuk
Projekt „Zostań rycerzem – pokonaj smoka” Organizacja konkursów, kiermaszy (sadzonek) – uświadamianie R. Deptuła
wrzesień Projekt „Zostań rycerzem – pokonaj smoka” – etap I – przygotowanie sadzonek Przygotowanie sadzonek roślin doniczkowych R. Deptuła
Konkurs plastyczny:

„Walka ze smogiem” – etap II projektu : „Zostań rycerzem – pokonaj smoka”

Przygotowanie prac plastycznych R. Deptuła
październik Dzień Edukacji Narodowej Przygotowanie życzeń okolicznościowych dla nauczycieli J.Chrzaniuk

S. Laskowska

Projekt zostań rycerzem – pokonaj smoka- etap III – kiermasz roślin doniczkowych

 

 

 

  R. Deptuła
listopad Andrzejki

28.11.2019

Dyskoteka szkolna, przygotowanie ogłoszenia , zakup artykułów spożywczych J.Chrzaniuk,

S. Laskowska

A. Czerkas

T. Kwiatkowski -nagłośnienie

wychowawcy kl. IV – VIII

grudzień Święta tuż, tuż… Przygotowanie życzeń okolicznościowych R. Deptuła
luty Bal Karnawałowy

06.02.2020

Dyskoteka szkolna zorganizowanie dekoracji, strojenie sali: S.Laskowska, J.Chrzaniuk,

A. Czerkas

N-le wychowania fizycznego

Wychowawcy klas V

Poczta Walentynkowa

14.02.2020

Zbieranie i dostarczanie walentynek A. Czerkas
marzec Projekt „Zostań rycerzem – pokonaj smoka”- etap V – kiermasz roślin ogrodowych   R. Deptuła
  Konkurs na zdjęcie swoich prywatnych „Urban Jungle” -etap IV projektu: „Zostań rycerzem – pokonaj smoka”   R. Deptuła
kwiecień Prima Aprilis

1.04.2019

Przygotowanie kart z kawałami, dowcipami, żartami, itp. A. Czerkas
Święta Wielkanocne Przygotowanie życzeń okolicznościowych A. Czerkas
maj Wybory do SU Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do SU S.Laskowska,

J. Chrzaniuk T.Kwiatkowski- nagłośnienie

czerwiec Podsumowanie pracy SU za rok szkolny 2019/2020 Przygotowanie sprawozdania

 

 

J. Chrzaniuk
Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny Opiekunowie SU

 

Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych:

  • Dzień Edukacji Narodowej
  • Obchody 100lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
  • Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
  • Akademia z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego

 

 

Przedstawiciele i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w planie pracy.

Za realizację zadań ujętych w planie pracy odpowiadają wyłącznie osoby do nich przydzielone.

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Chrzaniuk Justyna

Laskowska Sylwia

Deptuła Renata

Czerkas Aleksandra

 

Nagłośnienie:

Kwiatkowski Tomasz

 

 

 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

(regulamin wewnątrzszkolny)

 

      WSTĘP

1.    Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrołęce, zwany dalej Samorządem działa na podstawie art. 55 z dnia 7 września 1991 r. ustawy o systemie oświaty.

2.    Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.    Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

       ROZDZIAŁ I

§1

1.    Władzami samorządu są:

1)   na szczeblu klasy: samorządy klasowe

2)   na szczeblu szkoły: Samorząd Uczniowski

2.    Do zadań samorządu należą w szczególności:

1) przygotowanie projektów REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

2)  występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonywania

3)      przedstawianie władzom opinii i potrzeb uczniów

4)  gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego

5)      współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią

6)      wspomaganie akcji charytatywnych

 

7)      wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję szkoły

8)      organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

9)      dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły

10)  dbanie o dobre imię szkoły

11)  informowanie społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach

 

 

3.    Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

3)  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem

4.  Na wniosek Dyrektora szkoły Samorząd może wyrażać opinię o pracy nauczyciela.

      ROZDZIAŁ II

      Samorząd klasowy

§1

1.    W skład samorządu klasowego wchodzą:

–  przewodniczący

–  zastępca przewodniczącego

–  skarbnik

2.    Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas.

§2

1.    Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:

1)    Ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym

2)    Reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli

3)    Reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych

4)    Występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych

5)    Informowanie klasy o postanowieniach samorządu

6)    Inne zadania nałożone przez klasę lub Samorząd Uczniowski

 

ROZDZIAŁ III

 

      Samorząd Uczniowski

§1

1.    Samorząd składa się z uczniów wybieranych w wyborach równych, tajnych i powszechnych.

2.    W skład samorządu wchodzą:

1)    Przewodniczący

2)    Zastępca przewodniczącego

3)  Członkowie

3. Kadencja trwa jeden rok.

4.  Członkami samorządu mogą być uczniowie klas IV-VI.

5. Przewodniczący samorządu koordynuje prace samorządu i reprezentuje samorząd wobec    władz szkoły i na zewnątrz szkoły.

6. Samorząd obraduje na zebraniach zwołanych przez przewodniczącego lub opiekuna   samorządu.

§2

  1. W celu usprawnienia swojej działalności Samorząd Uczniowski może powołać sekcje i kierowników sekcji do wykonywania określonych zadań.

 

 ROZDZIAŁ IV

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

§1

1.    Wybory na nowy rok szkolny przeprowadza się na przełomie maja i czerwca.

2.    Wybory są tajne i równe.

3.    Prawo do udziału w wyborach mają uczniowie klas IV-VI.

4.  Lista kandydatów do wyborów zostaje wywieszona w szkole na tydzień przed prezentacjami, by wszyscy uczniowie mogli się z nią zapoznać.

5.    Wybranym do Samorządu Uczniowskiego może być każdy uczeń klas IV-VI

6.  Kandydaci chętni do wystartowania w wyborach przygotowują krótkie wystąpienie, w którym prezentują swoją kandydaturę (pod opieką wychowawcy).

7.  Na apelu szkolnym prezentują swój program przed społecznością uczniowską i zachęcają do głosowania na siebie.

8.  Po zaprezentowaniu się wszystkich kandydatów uczniowie głosują zgodnie z procedurami.

§2

1.    Wybory zarządza przewodniczący samorządu w porozumieniu z opiekunami samorządu i Dyrekcją szkoły .

§3

1.    Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.

2.    Komisja wyborcza składa się z członków samorządu.

3.    Na czele komisji stoi przewodniczący samorządu.

4.    Komisja działa pod nadzorem opiekunów samorządu.

§4

1.    Kandydatów na członków samorządu wybierają zespoły klasowe z wychowawcami.

§5

1.    Głosować można na jednego kandydata.

2.    Wyborca zapisuje na karcie imię i nazwisko osoby, na którą chce oddać swój głos.

3.    Wyborca wrzuca kartę do urny w obecności komisji wyborczej.

§6

1.    W skład Samorządu Uczniowskiego wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.

2.    Dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, utworzy prezydium samorządu i otrzyma stanowiska: przewodniczącego i zastępcy.

3.    Pozostali kandydaci zostaną członkami Samorządu Uczniowskiego.

Regulamin dyżurnego przy pokoju nauczycielskim

Regulamin dyżurnego klasowego

Regulamin nauczyciela dyżurującego